فرارو: هنوز از  انتخاب عیسی کلانتری به عنوان رییس سازمان محیط زیست یک ماه نگذشته است که اظهارات و عملکرد او در این مدت کوتاه جنجال به پا کرده است. برخی کارشناسان و ناظران حوزه محیط زیست به شدت از مواضع اخیر او انتقاد کرده اند. عیسی کلانتری در نشست خبری حاضر شد تا رودروی…