ماهنامه بازاریاب بازارساز – احمدرضا فاضلی: در مبحث زبان بدن، اگر حرکات بدن به درستی انجام پذیرند، می توانند راهنمای ما برای رسیدن به موفقیتی بزرگ باشند. استفاده درست از زبان بدن و توانایی تشخیص آن در دیگران باعث بهبود روابط ما با دیگران خواهندشد. قدرت، موفقیت و اعتماد به نفس بدون کلام و از…