هفته نامه کرگدن – نیوشا طبیبی: از عجایب آن که هر چیزی بیشتر به حالمان مفید است، بیشتر دستمایه تمسخر ماست. کشک هم از این دایره بیرون نیست و به نماد سست بنیانی و بیهودگی تبدیل شده. از ارثیه های باارزش بی بدیلی که به دست ایرانیان رسیده است، یکی «کشک» مغذی و بی مانند…