«کتابی هست که با آن فهمیدم دلم می‌خواهد چه نوع آدمی باشم: این کتاب «دفتر بزرگ»، نخستین قسمت از سه‌گانه آگوتا کریستوف است که قسمت‌های بعدی آن کتاب‌های «مدرک» و «دروغ سوم» هستند. مطلب «آگوتا کریستوف»؛ ملکه حقایق هولناک ابتدا در این وبسایت منتشر شد.