در ویدئوی زیر از زبان مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز حقیقت ماجرای قراردادهای گازی ترکیه و کرسنت را می شنوید. مطلب حقیقت ماجرای قراردادهای گازی ترکیه و کرسنت ابتدا در این وبسایت منتشر شد.