هفته نامه همشهری شش و هفت – مصطفی قوانلو قاجار: نسیم مرعشی نوشتن را به طور حرفه ای در مجله همشهری جوان آغاز کرد و سپس به صورت جدی تر در همشهری داستان نوشت اما در مورد او می توان گفت در داستان نویسی یک شبه ره صد ساله را طی کرد. نخستین رمانش با نام…