ورزش سه: مقصر شماره یک بحران این روزهای رئال کسی جز زیدان نیست، اما به دلایلی ورای برنامه های تاکتیکی اشتباه و…….  من هم  بر این عقیده ام که زیدان مسئول شماره یک بحرانی است که رئال در آن به سر می برد؛ اما نه به دلایلی چون برنامه های تاکتیکی غلط و یا هدایت…