طرفداری: کرار جاسم، هافبک صنعت نفت آبادان با انتقاد از وضعیت موجود این تیم از هواداران آبادانی رخصت گرفت و از تیم صنعت نفت خداحافظی کرد. کرار جاسم در صفحه اینستاگرام خود درباره خداحافظی اش نوشت: به عرض هواداران باوفای آبادانی می رسانم با تمام احترامی که برای شما و شهر آبادان قائلم دیگر قادر…