هفته نامه گرگدن – حورا نژاد صداقت: گفت و گو با علی موسوی گرمارودی درباره مهدی اخوان ثالث؛ از روزی که اخوان را سرویراستار فرانکلین سابق کرد تا وقتی که رابطه شان شکرآب شد. تمام قشنگی دنیای شاعری مثل اخوان ثالث به قندها و شعرهایی که حتی غیرشاعرها هم از او زیر لب زمزمه می…