رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران به اظهارات دادستان کل کشور واکنش نشان داد. مطلب واکنش توئیتری حق شناس به اظهارات دادستان کل ابتدا در این وبسایت منتشر شد.