مجله منزل – صدف حقیقت: زمان زیادی بود که گلدان آویزان شده از سقف، توجه همه را به سمت خود جلب می‌کرد. برگ‌های کوچکی از ساقه‌ای بلند به سمت آسمان رفته و خدا را ستایش می‌کردند و زیبایی خود را به رخ می‌کشیدند. با خودم فکر کردم چقدر شبیه چشمان آهویی است که در دشت…