ماهنامه هنر موسیقی: مجاب کردن هنرجوی موسیقی به شنیدن آنچه می نوازد، دشوار است. یک موسیقی دان جوان به ندرت به آنچه می نوازد، توجه کافی دارد و حتی از آن کمتر به «چگونگی» نواختنش. گاهی هنرجو برای اجرای صحیح ریتم، به شمارش می پردازد؛ اما حتی موسیقی دانانی که خوب و درست آموزش دیده…

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با اشاره به اینکه گفته می شود کسبه پلاسکو بدنبال اخطارهای قبلی، باید آنجا را تخلیه می کردند نوشت: می‌بایست دولت و شورای شهرتهران قبلا جائی را با استاندارد‌های روز می‌ساختند و به کسبه ساختمان پلاسکو اعلام می‌کردند تا بروند همانجا. *مثل کاری که در زمان دولت میرحسین موسوی برای…