هفته نامه کرگدن – محمد بادپر: چخوف را خیلی ها راوی بزرگ قصه های کوچک می دانند و خیلی ها، از شرق تا غرب عالم، موقعیت فعلی خود را در عرصه داستان مدیون او هستند. وی که شایعات زیادی درخصوص عمر کوتاهش وجود دارد و در عصر تولستوی، داستایفسکی، تورگینف، نیچه، هوگو، واگنر و ایبسن…