بازدید دکتر سورنا ستاری از سامانه ملی اصناف کشور

بازدید دکتر سورنا ستاری از سامانه ملی اصناف کشور

در حاشیه بازدیدهای استانی دکتر سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از دست آورد های استانی در استان اصفهان، ایشان سامانه ملی اصناف کشور را رویکردی جدید در صنعت بازار دیجیتال جهانی خواهد بود که ، امیدواریم شروعی برای دیجیتالیزه کردن کسب و کار ها ایجاد نماید، همچنین به عنوان اولین یونیکورن دیجیتال ولی ایران فعالیت خود را روز به روز گسترده تر سازد.